تیم ما

اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره و اعضای تیم اجرایی رویش لوتوس

تیم مدیریت

آرمین خیراندیش
عبدالحسین شاهوردی

عبدالحسین شاهوردی

معاون اول هیئت مدیره
آرمین خیراندیش
حسن کاظم زاده

حسن کاظم زاده

رییس هیئت مدیره
آرمین خیراندیش
احمد امینی خواه

احمد امینی خواه

ریئس هیئت مدیره

تیم اجرایی

آرمین خیراندیش
عرفان احمدی

عرفان احمدی

مدیر پروژه
آرمین خیراندیش
ایمان اکبری

ایمان اکبری

مدیر مالی